صفحه اصلي
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
وب سايت ها
ورود
دوشنبه 14 بهمن 1392 برنامه کلاسی هفته اول ترم دوم 92 -برنامه کلی ترم برای همه رشته ها متعاقبا اعلام می گردد.

تاریخ

 

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

8-6

سه شنبه 15/11/92

 

 

 

ارزشیابی شخصیت(ناهید)

آمار توصیفی (سیفی)

 

ارزشیابی شخصیت(ناهید)

 

روانشناسی تجربی(ناهید)

چهار شنبه 16/ 11/92

 

 

 

روانشناسی اجتماعی(زهانی)

مقدمات روش تحقیق درروانشناسی (برزنونی)

 

روانشناسی عمومی2(برزنونی)

پویایی گروه (زهانی)

 

آسیب اجتماعی (زهانی)

پنج شنبه 17/11/92

کاربرد آزمون روانی(خاکپور)

هوش وسنجش (براتی)

حقوق اساسی2 (بازوبندی)

 

اختلالات یادگیری (خاکپور)

مسائل جوانان ونوجوانان (براتی)

اداری 1 (بازوبندی)

مقدمات روانپزشکی(خاکپور)

اصول و فنون مشاوره خانواده (براتی)

اداری 2(بازوبندی)

روانشناسی تربیتی(شاد)

ریاضیات و مقدمات آمار 1(سلطانی)

 

مدیریت رفتار سازمانی(شاد)

آمار و احتمالات (سلطانی)

مبانی روش تحقیق(شاد)

 

پژوهش عملیاتی (سلطانی)

 
امتیاز دهی