صفحه اصلي
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
وب سايت ها
ورود
دوشنبه 4 دی 1391 نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پيام نور
حالت اول : اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم در نظر بگيرد
ميان ترم از ۶ نمره + نمره امتحان از ۱۴ نمره = ۲۰
حالت دوم
: اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم در نظر نگيرد
نمره امتحان از ۱۴ نمره ضرب در ۱۰ سپس تقسيم بر ۷ = ۲۰
نكته ۱ : نمرات دانشجو در تمام موارد در هر دو حالت محاسبه مي شود و بهترين حالت در نظر گرفته ميشود.به طور مثال اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم ۳ از ۶ نمره را در نظر بگيرد و دانشجو نمره ۱۴ از ۱۴نمره را كسب كند در حالت اول نمره دانشجو ۱۷ مي شود اما در حالت دوم نمره دانشجو ۲۰ مي شود پس سيستم نمره ۲۰ را براي دانشجو در نظر ميگيرد ۱۴*۱۰/۷ = ۲۰
اگر چه شنيده ميشود اين آيين نامه در حال تغيير است .
 
امتیاز دهی